21, జూన్ 2011, మంగళవారం

సారూ ..నీ సావు కలనన్నగాద


ఈ బంధం వీడింది ఉద్యమ శిఖరం నేలరాలింది


మూగబోయిన తెలంగాణ


ఉద్యమనేత కన్నుమూత